Przestępstwo a wykroczenie skarbowe cz.2

Wykroczenie skarbowe – dlaczego czasem warto powalczyć o taką kwalifikację czynu?

Po pierwsze – przedawnienie.

Wykroczenie skarbowe przedawnia się z upływem jednego roku liczonego od końca roku, w którym doszło do jego popełnienia. A w przypadku wszczęcia w ciągu tego roku postępowania przeciwko sprawcy – z upływem trzech lat od jego popełnienia.

Tym samym zazwyczaj po upływie jednego roku sprawca nie ponosi odpowiedzialności za popełniony czyn. Co oznacza, że przedawnienie może nastąpić przed kontrolą podatkową w przedsiębiorstwie.

Przestępstwa skarbowe przedawniają się z upływem pięciu lat (przestępstwa „mniej poważne” – zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nieprzekraczającą trzech lat) lub z upływem dziesięciu lat (czyny zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata) od końca roku, w którym doszło do jego popełnienia. Przedawnienie powyższe ulega przedłużeniu w sytuacji wszczęcia postępowania przeciwko sprawcy w czasie trwania tego okresu. Wówczas mamy do czynienia z dodatkowym pięcioletnim lub dziesięcioletnim terminem przedawnienia.

Czyli w skrajnym przypadku przestępstwo przedawnia się z upływem dwudziestu lat od końca roku jego popełnienia.

Po drugie – kary.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna w wysokości od jednej dziesiątej wysokości minimalnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy 225 zł) do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (tj. kwoty 45.000 zł). Sporo…

Ale nie tyle ile w przypadku przestępstw skarbowych. W przypadku przestępstw możemy „liczyć” na grzywnę w widełkach od 750 zł do 21.600.000 zł. Większy rozmach, nieprawdaż?

A grzywna nie musi bynajmniej być karą samoistną i w wielu sytuacjach mogą jej towarzyszyć dodatkowe atrakcje w postaci kary ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę na cel społeczny. Karę ograniczenia wolności można orzec najkrócej na jeden miesiąc najdłużej na dwa lata.

Najbardziej surową sankcją, która może spotkać przestępcę skarbowego to kara pozbawienia wolności od 5 dni do 5 lat.

Po trzecie – krajowy rejestr karny

Skazanie za wykroczenie skarbowe nie stanowi podstawy do wpisu do Krajowego Rejestru Karnego. Jest to bardzo istotne dla wielu osób, które muszą się legitymować niekaralnością. Skazanie za przestępstwo skarbowe lub warunkowe umorzenie stanowi podstawę do takiego wpisu. Powyższe może znacząco utrudnić skazanym karierę zawodową, możliwości startowania w przetargach czy też karierę polityczną.

Jak widać, jeżeli już ktoś ma być skazany na podstawie kodeksu karnoskarbowego lepiej, aby był skazany za wykroczenie.

Dodaj komentarz