Wstrzymanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Związek pomiędzy przepisami podatkowymi a karnoskarbowymi jest ścisły choć procedury oraz sam przedmiot postępowań nie są tożsame. Wstrzymanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych to jedna z instytucji obrazujących powyższe twierdzenie.

Kodeks karnoskarbowy jest wygodnym narzędziem umożliwiającym organom skarbowym wstrzymanie biegu przedawnienia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy organy skarbowe nie są jeszcze pewne, czy w ogóle jakieś przedawnienie następuje.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych.

Ogólna zasada dotycząca przedawnień zobowiązań podatkowych to 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Organy skarbowe rzadko mieszczą się w tych minimum 5 latach, aby ustalić rzeczywistą wysokość zobowiązań podatkowych.

Wówczas urzędom skarbowym na pomoc przychodzi art. 70 § 6 pkt. 1 ordynacji podatkowej.

Mówi on, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli popełnienie czynu zabronionego wiąże się niewykonaniem zobowiązania podatkowego.

Konieczność zawiadomienia zawdzięczamy Trybunałowi Konstytucyjnemu. Wcześniej (przed 2012 r.) wystarczyło rozpoczęcie postępowania karnego bez konieczności informowania o tym podatnika.

Co w przypadku wszczęcia postępowania karnoskarbowego?

Terminy przedawnienia przestępstw skarbowych są dłuższe (zwłaszcza w przypadku przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat, czyli najczęściej spotykanych takich jak oszustwa podatkowe) i wynoszą aż 10 lat.

Ponadto, jeżeli w sprawie zostaną przedstawione zarzuty (tj. postępowanie toczy się przeciwko konkretnemu sprawcy)  bieg przedawnienia wydłuża się o kolejne 10 lat (w przypadku przestępstw łagodniej traktowanych – 5 lat).

Jak łatwo wyliczyć wszczynając postępowanie karnoskarbowe organy podatkowe mogą uzyskać dodatkowe nawet 15 lat na dochodzenie należności podatkowych. Co ciekawe – po wszczęciu postępowania karnoskarbowego organy skarbowe najczęściej nie interesują się już jego prowadzeniem. Co wówczas robią? Zawieszają je do czasu zakończenia postępowania podatkowego. Uznają bowiem, że od wyniku postępowania podatkowego uzależnione jest dalsze prowadzenie postępowania karnego.

Nadużywanie prawa.

Taką praktykę należy uznać za nadużycie prawa.

Oba postępowania mają – przynajmniej w teorii – odrębne cele i powinny toczyć się równolegle.

Jednakże organy skarbowe nie są tym zainteresowane, gdyż mają pełną świadomość tego, że mogłoby to prowadzić do rozbieżności w wynikach spraw. Zaś sprawy karnoskarbowe mogłyby kończyć się wyrokami uniewinniającymi zanim zakończą się postępowania podatkowe.

Organy skarbowe preferują przedstawienie sądom karnym gotowych wyników kontroli skarbowych popartych wyrokami sądów administracyjnych. Albowiem może to wpływać na treść wyroków w sprawach karnoskarbowych. A tym samym uzyskiwać dodatkowe świadczenia na rzecz Skarbu Państwa.

Dodaj komentarz