Oszustwo podatkowe (art. 56 kks)

Kolejne z częściej spotykanych przestępstw (lub wykroczeń) skarbowych to oszustwo podatkowe.

Znajdziemy je w art. 56 kks.

W 2018 r. 1.338 osób osądzono za oszustwo podatkowe w postępowaniach przed sądami rejonowymi.

Z tej grupy aż 1.232 osoby skazano (z czego 135 osób zostało skazane na karę pozbawienia wolności). W 63 przypadkach umorzono postępowanie, a w 52 warunkowo umorzono.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Podatnik czyli osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej podlegająca obowiązkowi podatkowemu.

Jeśli mamy do czynienia z osobą fizyczną sprawa jest oczywista, gdyż ta osoba ponosi odpowiedzialność za swoje czyny.

W pozostałych przypadkach za sprawstwo odpowiadają osoby zajmujące się sprawami gospodarczymi (w szczególności finansowymi) podatnika.

Jeżeli pełnicie w firmach stanowiska członków zarządu lub dyrektorów do spraw finansowychksięgowych jesteście narażeni na odpowiedzialność karną.

Możliwe jest również przypisanie popełnienia czynu z art. 56 kks osobom nie będącym podatnikami oraz osobami zajmującymi się sprawami finansowymi.

Taka sytuacja może wystąpić w przypadku popełnienia przestępstw karnoskarbowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnienia przestępstwa karnoskarbowego.

Wówczas, jeśli działanie polegające na ukrywaniu przed organami skarbowymi przedmiotu lub podstaw opodatkowania jest elementem działania większej zbiorowości każdy z członków tej grupy (choć niekoniecznie jest podatnikiem) może ponosić odpowiedzialność karną.

Za co ponosi się odpowiedzialność?

Zachowań kwalifikowanych jako oszustwo podatkowe mamy dwa rodzaje.

  1. Podanie nieprawdy  lub zatajenie prawdy w deklaracji lub oświadczeniu rozumiane jako świadome wprowadzenie w błąd organów skarbowych co do okoliczności istotnych dla ustalenia wysokości należnego podatku. Ważne jest, że nieprawdą w rozumieniu art. 56 k.k.s. nie jest informacja wynikająca z analizy przepisów prawa podatkowego skutkująca błędnym uznaniem, że coś jest np. kosztem uzyskania przychodu. Przestępstwem takim będzie np. wpisanie po stronie kosztów w deklaracjach podatkowych należności nie znajdujących pokrycia w zebranych przez przedsiębiorcę fakturach ale nie będzie uwzględnienie kosztów rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych, które z uwagi na przepisy podatkowe takimi kosztami nie mogą być.
  2. Nie dopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z przepisami prawa podatkowego podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu o zmianie okoliczności, lecz tego nie czyni.

Ważne jest, aby czyny powyższe narażały należności podatkowe na uszczuplenie lub skutkowały uszczupleniem tego podatku.

Jaka kara?

Wysokość kary uzależnia się od wartości uszczuplenia podatku.

Podstawowa kara to grzywna do 720 stawek dziennych lub kara pozbawienia wolności do lat 5 lub obie te kary.

Więcej informacji o sposobie liczenia grzywny znajdziecie tutaj a o karze pozbawienia wolności tutaj.

W przypadku uszczuplenia podatku o małej wartości (nie przekraczającej kwoty 450.000 zł) karą jest tylko grzywna do 720 stawek dziennych.

Wykroczenie.

Jeżeli podatek uszczuplony (lub narażony na uszczuplenie) stanowi kwotę poniżej 11.250 zł mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym.

Za wykroczenie skarbowe odpowiada również podatnik, który nie składa w terminie deklaracji pomimo obowiązku jej złożenia lub nie składa jej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Dodaj komentarz