Nielegalne gry i zakłady (art. 107 kks)

Największa ilość spraw sądowych z kks wbrew pozorom nie dotyczy klasycznego unikania opodatkowania lub oszustw podatkowych. Są to nielegalne gry zakłady (art. 107 kks).

W 2018 r. odnotowano aż 4.237 rozstrzygnięć w tych sprawach z czego 3.198 zakończyło się wyrokami skazującymi.  Z puli rozstrzygnięć aż 68 warunkowo umorzono, 422 umorzono a 509 spraw zakończyło się uniewinnieniem.

Aż 360 wyroków orzekało karę pozbawienia wolności.

Kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne gry i zakłady?

Tym razem nie podatnik a każda osoba, której można przypisać działanie niezgodne z ustawą.

Przestępstwo powyższe ma charakter powszechnego.

Za co ponosi się odpowiedzialność?

Z uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne przepisów kks i ustawy o grach hazardowych ustalenie zachowań mogących skutkować odpowiedzialnością karną z art. 107 kks nie jest łatwe.

Zasada wydaje się prosta – odpowiedzialności karnej podlegają osoby wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządzające lub prowadzące gry hazardowe

Problem polega na tym, że niejasne i niespójne jest operowanie terminami urządzanie prowadzenie gry hazardowej przez samego ustawodawcę. Ustawa o grach hazardowych żongluje tymi pojęciami czasem traktując je rozłącznie, a czasem jako pojęcia tożsame.

Praktyka wypracowała pewne definicję. Z prowadzeniem gry lub zakładu mamy do czynienia, w sytuacji gdy w danym momencie obsługiwana jest określona gra lub zakład. Urządzanie to organizacja gier rozumiana jako promowanie ich, przygotowywanie lokalu do prowadzenia działalności hazardowej, sporządzanie regulaminów, dopuszczanie zainteresowanych do udziału w grze, instalowanie automatów w lokalach lub przygotowywanie gier internetowych.

Odrębnym przestępstwem jest zdefiniowane w art. 107 § 2 kks uczestnictwo w zagranicznej grze hazardowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadziwiająca norma dotycząca gier, które zagranicą są dopuszczalne i legalne, ale nie są takie zgodnie z polskimi przepisami.

Dodatkowo we wskazanym przepisie znaleźć możemy § 3 dotyczący urządzania lub prowadzenia gier hazardowych przy zbiorowym uczestnictwie graczy. Powyższe zachowanie jest determinowane jednak działaniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Oczywiście zbiorowego uczestnictwa nie zdefiniowano. Tym niemniej uznać należy, że dotyczy to organizowania gier hazardowych z udziałem nieokreślonych uczestników (katalog otwarty). Zbiorowym uczestnictwem nie jest zaproszenie do gry osób znajomych wskazanych indywidualnie.

Jaka kara?

Tutaj nie ma uszczuplenia podatku (przynajmniej nie wprost). Jednakże kara może być surowa.

Podstawowa kara za urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych to grzywna do 720 stawek dziennych lub kara pozbawienia wolności do lat 3 lub obie te kary.

W przypadku prowadzenia gier w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla zbiorowych uczestników kary to grzywna do 720 stawek dziennych lub kara pozbawienia wolności do lat 5 lub obie te kary.

Grający na terenie Rzeczypospolitej w zagraniczne gry hazardowe ryzykują karą grzywny do 120 stawek dziennych.

Więcej informacji o sposobie liczenia grzywny znajdziecie tutaj a o karze pozbawienia wolności tutaj.

W przypadku mniejszej wagi mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym podlegającym karze grzywny.

Więcej o przypadkach mniejszej wagi znajdziecie tutaj.

Ciekawostki.

W okresie od 1.01.2010 r. do 3.09.2015 r. istniały poważne wątpliwości czy w ogóle można kogokolwiek karać za przestępstwa wskazane w art. 107 kks.

Wynikało to z faktu poddawania w wątpliwość legalności art. 14 ustawy o grach hazardowych wskazującego jak powinno wyglądać urządzanie gier hazardowych.

Wynikało to z braku uzgodnienia tego przepisu z organami Unii Europejskiej przed jego uchwaleniem.

Wiele sądów (w tym Sąd Najwyższy) miało problem ze stwierdzeniem czy w związku z powyższym jakiekolwiek gry hazardowe prowadzone poza kasynami, bez koncesji lub zezwoleń są działaniami bezprawnymi. Wspominane wątpliwości dotyczą jednak jedynie czynów popełnionych w granicach czasowych wskazanych powyżej.

Od 3.09.2015 r. z uwagi na prawidłowe uchwalenie art. 14 ustawy o grach hazardowych istniejąca furtka dla osób prowadzących taką działalność została zamknięta.

Dodaj komentarz