Kontrola podatkowa

Przede wszystkim kontrola podatkowa sama w sobie nie jest jeszcze tragedią dla przedsiębiorcy.

Przeprowadzane są stosunkowo często, zwłaszcza w przypadku wniosku o zwrot nadpłaconego podatku VAT i niekoniecznie muszą stanowić źródło problemów dla przedsiębiorcy.

Co to jest kontrola podatkowa?

Zgodnie z ustawą jest to postępowanie podatkowe mające na celu sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów.

W praktyce jest to szukanie dziury w całym mające na celu uzyskanie od podatników świadczeń tytułem uszczuplonego lub niezapłaconego podatku.

Czasem również powiązane z postępowaniem karnoskarbowym (więcej o powiązaniach tych postępowań znajdziecie tutaj).

Czy kontrole coś ujawniają?

Prawie zawsze tak.

Urzędnicy skarbowi są głęboko zmotywowani, aby znaleźć cokolwiek.

Pomagają im przy tym niespójne przepisy, niejednolite orzecznictwo i nierzadko wzajemnie wykluczające się interpretacje podatkowe.

A że urzędnicy mogą uzyskać premię za stwierdzenie odpowiedniej ilości niedociągnięć albo – co bardziej precyzyjne – nie dostaną premii, jeśli nie wyrobią planów mandatów karnych, szukają, szukają, aż znajdą.

Czasem są to drobiazgi jak brak zgłoszenia rachunku bankowego do urzędu skarbowego (tak tak – to też jest wykroczenie z art. 81 § 1 kks). A czasem rzeczy bardziej poważne (np. nieprawidłowe księgowanie kosztów prowadzące do pomniejszenia należnego podatku, mogące być uznane za przestępstwo skarbowe z art. 56 § 1 kks w zw. z art. 61 § 1 kks).

O tym jak w łatwy sposób narazić się na kontrolę podatkową piszemy tutaj.

Jak przebiega kontrola podatkowa?

Najczęściej rozpoczyna się nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

W tym zawiadomieniu zawiera się ogólne informacje odnośnie kontroli. Szczegółów podatnik dowiaduje się dopiero z upoważnienia wręczanego przy wszczęciu kontroli.

W pewnych wyjątkowych sytuacjach, nie jest konieczne zawiadomienie.

Upoważnienie stanowi podstawę do przeprowadzenia kontroli i zakres tej kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

Kontrolujący mogą żądać przedstawienia dokumentów księgowych przedsiębiorstwa w zakresie czasowym prowadzonej kontroli.

Kontrolę przeprowadza się bezzwłocznie i trwa ona tyle czasu, ile przewidziano w upoważnieniu.

Niestety termin ten może być przedłużany – wystarczy skierowanie do podatnika zawiadomienia o wydłużeniu terminu kontroli.

Z praktyki wynika, że podatnik nie może kwestionować przyczyn wydłużenia kontroli, więc kontrole mogą trwać długo.

W przypadku przewlekania kontroli można rozważać co najwyżej skargę na przewlekłość postępowania.

Kontrolujący mają szerokie uprawnienia. Mogą żądać dokumentów źródłowych i informacji, uzyskać wgląd do lokali podatnika, przesłuchiwać świadków, zasięgać opinii biegłych, żądać okazania majątku podlegającego kontroli, pobierać próbki towarów etc.

Kontrolujący mogą również – w przypadku problemów z wykonywaniem swoich czynności – korzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub miejskiej (gminnej).

Koniec kontroli.

Wyniki kontroli przedstawia  się w protokole kontroli. To tam urzędnicy wpisują wszystko co im się nie podoba w prowadzonej księgowości.

Odpis takiego protokołu doręcza się podatnikowi, który może w terminie 14 dni przedstawić swoje zastrzeżenia lub wyjaśnienia.

Do nich organ skarbowy musi się niezwłocznie odnieść.

Naturalnie koniec kontroli może być jednocześnie (często jest) początkiem innych działań organów skarbowych.

Ale o tym później.

Dodaj komentarz