Kara ograniczenia wolności

Termin kara pozbawienia wolności jest oczywisty i wszyscy go znają. Inaczej bywa z  karą ograniczenia wolności, która dla wielu jest karą abstrakcyjną i jej zasady oraz sens nie są powszechnie znane.

Czym jest kara ograniczenia wolności?

Kara ta polega na orzeczeniu obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę na cel społeczny wskazany przez sąd. Obowiązki te mogą być orzeczone łącznie albo osobno.

Karę ograniczenia wolności sąd orzeka najkrócej na jeden miesiąc a najdłużej na dwa lata. Przy czym nawet w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary górna granica zagrożenia nie ulega podwyższeniu.

Nie są to jedyne uciążliwości związane z ukaraniem karą ograniczenia wolności. Należy pamiętać, iż w czasie trwania tej kary osoba skazana nie zmieni bez zgody sądu  miejsca stałego pobytu oraz musi udzielać wyjaśnień odnośnie przebiegu odbywania kary. Wyjaśnienia te składane są kuratorowi nadzorującemu wykonania kary.

Tak więc nawet dwa lata z mniejszą pensją lub koniecznością nieodpłatnej pracy.

Dotyczy ona tylko przestępstw skarbowych.

Zamiast pozbawienia wolności.

Przepisy karnoskarbowe przewidują również, iż kara ta, naturalnie łagodniejsza niż kara pozbawienia wolności, może być zastosowana zamiast niej.

Naturalnie obok tej kary istnieje obowiązek uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa uszczuplonej należności publicznoprawnej (o ile do takiego uszczuplenia doszło).

Taka zamiana nie może mieć miejsca w przypadkach istnienia przesłanek do nadzwyczajnego obostrzenia kary.

Co ciekawe kodeks karny skarbowy przewiduje karę ograniczenia wolności jedynie w przypadku jednego przestępstwa. Mowa o sprzedaży losów, udziałów w grze losowej lub grze na automacie bez uprawnień (art. 110 kks). Choć z uwagi na w/w regulacje może mieć zastosowanie przy wielu innych przestępstwach skarbowych.

Praktyka.

W praktyce w sprawach karnoskarbowych rzadko spotykamy się z orzekaniem tej kary, rzadziej niż byłoby to wskazane. Kara ograniczenia wolności jest trudna do egzekwowania. W Państwie polskim nie wytworzyły się skuteczne mechanizmy jej wdrażania z pożytkiem dla społeczeństwa. Karę tą realizuje się poprzez pracę w hospicjach, schroniskach dla zwierząt czy też wykonując prace porządkowe na ulicach.

Sądom często łatwiej jest orzec karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania aniżeli karę ograniczenia wolności. Pomimo, iż ta druga mogłaby mieć większe oddziaływanie na społeczeństwo.

Dodaj komentarz