Co to jest przestępstwo skarbowe?

Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony popełniony na szkodę Skarbu Państwa polegające na działaniu lub zaniechaniu skutkującym uszczupleniem lub możliwością uszczuplenia dochodów budżetowych w zakresie podatków lub ceł. Czyny te – obok wykroczeń skarbowych – wskazane są w ustawie kodeks karny skarbowy.

I choć ustawa ta przewiduje surowe kary takie jak kara ograniczenia wolności do dwóch lat  (polegająca np. na nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrącaniu wynagrodzenia za pracę w stosunku od 10% do 25% na cele społeczne) lub karę pozbawienia wolności do pięciu lat niech nikogo to nie zmyli.

Jaki jest cel ustawy?

Głównym celem tej ustawy jest zapewnienie dodatkowych dochodów budżetowi państwa. Służą temu kary grzywny w skrajnej wysokości do 1.080 stawek dziennych (na dzień opracowywania tego artykułu maksymalna kwota grzywny wynosić może maksymalnie 30.240.000 zł – TAK!! miliony złotych – to nie jest pomyłka!!). Przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Wyrównanie uszczerbku w budżecie państwa poprzez uregulowanie należnych podatków wraz z odsetkami. Służą temu również regulacje przerywające bieg przedawnienia należności podatkowych.

Kto może popełnić przestępstwo skarbowe?

Kodeks karny skarbowy dotyczy wszystkich podatników, małych i dużych, przedsiębiorców i konsumentów. Jednakże to na przedsiębiorcach – zwłaszcza małych i średnich – spoczywają największe ryzyka związane ze stosowaniem tej ustawy. Duże firmy są w stanie wiele znieść oczekując często kilka lat na skutki postępowania podatkowego lub karnego skarbowego. Posiadają zasoby finansowe umożliwiające przetrwanie takiego okresu nawet w sytuacji blokad środków na rachunkach bankowych, hipotek przymusowych i innych zabezpieczeń. Dysponują również wykwalifikowaną obsługą prawną i podatkową pozwalającą mierzyć się, jak równy z równym, z urzędnikami.

Osoby prywatne z reguły mają drobne problemy z rozliczeniami transakcji sprzedaży nieruchomości, papierów wartościowych lub rozliczeń podatkowych dochodów rocznych. Te nie rodzą poważnych wątpliwości interpretacyjnych, a często są efektem drobnych błędów lub nieuwagi.

Natomiast mali i średni przedsiębiorcy nierzadko zmuszeni są zakończyć swoją działalność, kiedy oko fiskusa spocznie na nich, domagając się – często niesłusznie – wielkich kwot oczywiście wraz z odsetkami.

Jak funkcjonuje kontrola skarbowa?

Wyobraźcie sobie dobrze prosperującą działalność. Firma ta uzyskiwała znaczne przychody w roku 2013. Szukała kosztów uzyskania przychodu celem rozliczenia ich i pomniejszenia należności podatkowych. Powyższe mogło wzbudzić wątpliwości urzędnika skarbowego.

Kiedy nastąpi kontrola? W 2013 albo 2014 roku? Nie – kontrola podatkowa pojawi się w 2018 r. lub nawet w 2019 r. – wtedy kiedy należności podatkowe będą już prawie przedawnione.

Takie kontrole potrafią trwać długo, więc co zrobi urzędnik skarbowy, aby tego czasu nie stracić? Postawi zarzuty karnoskarbowe osobom zarządzającym przedsiębiorstwem, aby przerwać przedawnienie i spokojnie przeprowadzić kontrolę podatkową do końca.

Następnie w wynikach kontroli wskaże liczne zaniechania, które w gąszczu naszych przepisów są często spotykane. Powyższe ma na celu uzyskanie podatków z odsetkami karnymi za okres czterech lat. I naturalnie posadzi na ławie oskarżonych menedżerów, aby uzyskać do kasy państwa dodatkowe należności.

Taki jest w mojej ocenie główny cel tej ustawy. A ta z uczciwych przedsiębiorców może zrobić przestępców w imię ułatwienia pracy urzędnikom skarbowym.

Dodaj komentarz